Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad MČ > Povinně zveřejňované informace

Odpovědi na žádosti podané  Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Městská část Praha - Nebušice
Úřad městské části Praha - Nebušice

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha - Nebušice vznikla jako součást územního samosprávného celku Hlavního města Prahy. Městská část Praha - Nebušice a Úřad městské části Praha - Nebušice vystupují v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění. 

Úřad městské části poskytuje informace o záležitostech samostatné působnosti MČ Praha - Nebušice a působnosti státní správy přenesené na MČ Praha - Nebušice Statutem hl. m. Prahy.

3. Organizační struktura Úřadu městské části Praha - Nebušice 

Vedoucí úřadu:     Ing. Viktor Komárek - starosta
                           
                                  Lenka Kášková - tajemnice

Zaměstnanci úřadu:

Hana Boltíková - podatelna, CzechPoin, referát správních věcí, výstavby, sociálních a bytových záležitostí, přestupková činnost, školství,
                                         agenda vedlejší hospodářské činnosti (nájmy)

Věra Brejlová - ohlašovna (trvalý pobyt), CzechPoin, ověřování listin a podpisů, referát místního hospodářství, kácení dřevin rostoucích mimo les, 
                            rybářské lístky, místní poplatky - zábory veřejného prostranství

Eva Švandová - referát účetnictví a rozpočtu

Organizace zřízené Městskou částí Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Centrum sociálních služeb Nebušice

SDH Nebušice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městská část Praha - Nebušice
  Nebušická 128
  164 00   Praha 6

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městská část Praha - Nebušice
  Nebušická 128
  164 00   Praha 6

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  Tel.: 220 961 439

 • 4.5 Čísla faxu

  Fax.: 220 960 288

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  http://www.prahanebusice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny nebusice@prahanebusice.cz,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8  ID datové schránky

  27qb3d8

5. Případné platby lze poukázat

Pro příjmy hlavní činnosti - veškeré místní daně a poplatky
č.ú. 2000702319/0800

Pro příjmy vedlejší hospodářské činnosti
č.ú. 9021-2000702319/0800

6. IČ

00231215

7. DIČ

CZ00231215

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

Poskytování informací, příjem podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zpráva za rok 2018
- Výroční zpráva za rok 2017

- Výroční zpráva za rok 2016
- Výroční zpráva za rok 2015

- Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3

Odpovědi na žádosti o informace:
rok 2019

Odpovědi na žádosti o informace:
rok 2018

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: